...

ASF: Gminy Tarnogród, Księżpol, Łukowa i Obsza są obszarem objętym ograniczeniami

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 28 sierpnia, 2019

asf

asf2

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju podaje do publicznej wiadomości ROZPORZĄDZENIE NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIŁGORAJU z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w części powiatu biłgorajskiego

Określa się obszar skażony (oznaczony kolorem czerwonym) afrykańskim pomorem świń wokół przypadku ASF, obejmujący:

1) w gminie Tarnogród miejscowości: Tarnogród, Różaniec, Wola Różaniecka, Luchów Górny;

2) w gminie Księżpol miejscowości: Korchów Pierwszy, Korchów Drugi, Zawadka, Budzyń, Marianka, Przymiarki, Rakówka;

3) w gminie Łukowa miejscowości: Szarajówka, Chmielek, Pisklaki, Łukowa;

4) w gminie Obsza miejscowości : Wola Obszańska, Babice, Dorbozy.

Na obszarze skażonym (oznaczonym kolorem czerwonym) zakazuje się:

1) przywożenia do gospodarstwa i wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju;

2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;

3) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;

4) uboju świń   na własny użytek   bez   poinformowania właściwego   Powiatowego   Lekarza   Weterynarii w Biłgoraju o tym fakcie w celu przeprowadzenia badania przed ubojowego;

5) wywożenia z gospodarstwa padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez uprzedniego poinformowania właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju o tym fakcie w celu pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń;

6) prowadzenia targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;

7) czasowo prowadzenia polowań i odłowów zwierząt łownych na części obwodów łowieckich znajdujących się na obszarze skażonym tj. w obwodach: 326, 327, 328, 320,   321 za wyjątkiem polowań   na   podstawie   indywidualnej   zgody   na odstrzał   wydanej   przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju.

Pełna wersja ROZPORZĄDZENIA NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIŁGORAJU z dnia 13 sierpnia 2019r. w linku: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/actbymonths

Linki do mapy zasięgu ASF według GŁÓWNEGO INSEPKTORATU WETERYNARII:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Informacja dla hodowców świń z obszarów objętych ograniczeniami

W dniu 23 sierpnia 2019r. opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 22 sierpnia 2019r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (DZ.U.L 220 z 23.8.2019r.). Gminy Tarnogród, Księżpol, Łukowa i Obsza zostały wymienione w części II załącznika ww. decyzji i zostały obszarem objętym ograniczeniami (strefa czerwona), na którym:

Przemieszczanie świń w obrębie strefy czerwonej możliwe jest między gospodarstwami i do ubojni bez przeprowadzania badań laboratoryjnych. Świnie mogą zostać ubite w rzeźni znajdującej się w strefie „czerwonej”, a mięso po uboju znakowane jest znakiem w kształcie koła, i jego dystrybucja musi być ograniczona wyłącznie do obszaru RP.

Przemieszczanie świń poza obszar strefy „czerwonej” możliwe jest do rzeźni położonej poza obszarami objętymi ograniczeniami, wyłącznie po spełnieniu następujących wymagań:

  1. świnie wywożone do rzeźni muszą przebywać na terenie danego gospodarstwa nieprzerwanie minimum 30 dni,
  2. żadne inne świnie nie mogą być wprowadzane do tego stada w ciągu ostatnich 30 dni,
  3. należy przeprowadzić badanie laboratoryjne krwi stada w kierunku afrykańskiego pomoru świń w ciągu 7 dni przed planowanym przemieszczeniem,
  4. po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju świnie poddaje się badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń oraz wystawiane jest świadectwo zdrowia. Świadectwo musi być wystawione nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świń z gospodarstwa. Świadectwo ważne jest 48 godzin.

     Ubój świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny w obszarze objętym ograniczeniami.:

  • Zgłoszenie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Biłgoraju zamiaru uboju świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny musi być złożone nie później niż 24 godziny przed planowanym ubojem.
  • Ubojowi można poddać tylko te świnie, które znajdują się w tym gospodarstwie nie krócej niż 30 dni.
  • Przed ubojem urzędowy lekarz weterynarii musi przeprowadzić badanie przedubojowe świń na terenie gospodarstwa.
  • Po uboju świnie poddaje się badaniu poubojowemu tusz świń na terenie gospodarstwa( w tym badanie w kierunku włośni).