...

Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 1 czerwca, 2018

Biuro rzeczy znalezionych działa w oparciu o przepisy:

 • ustawę z dnia 20 lutego 2015r. – o rzeczach znalezionych ( Dz. U. 2015, poz. 397)
 • ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
 • ustawę z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537),
 • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1967r. w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezionych (M.P. Nr 65, poz. 312).

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych realizuje:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj, pok. 110 tel. (84) 688 20 81

Godziny pracy Biura: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie Powiatu Biłgorajskiego z wyjątkiem:

 • rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości,
 • rzeczy, co do których istnieje domniemanie iż zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności,
 • rzeczy, których wartość szacunkowa nie przekracza 100 zł (chyba, że są to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej)
 • rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz do rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego – wówczas znalazca zobowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego.  
 • rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broni, amunicji, materiałów wybuchowych albo dowodów osobistych lub paszportów, które oddaje się do najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, bądź zawiadamia się ją o miejscu w którym się rzecz znajduje w przypadku, gdy wiąże się to zagrożeniem życia lub zdrowia. 

Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych w celu odebrania swojej własności muszą określić:          

 • jaką rzecz (przedmiot) zagubiły, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
 • przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych śladów zużycia),
 • wypełnić oświadczenie o odbiorze rzeczy znalezionej,
 • przedstawić dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych przechowuje się przez okres 3 lat.

Po tym czasie przechodzą na własność Skarbu Państwa.

Bieżący wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.


więcej na przedmiotowej stronie –>> BIP