...

Budżet na 2018 rok uchwalony

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 1 lutego, 2018

Radni Rady Powiatu w Biłgoraju podczas sesji, która odbyła się 25 stycznia, uchwalili budżet na 2018 rok. Za budżetem zagłosowało 14 radnych, przeciw 5.

Projekt budżetu na 2018 rok opracowany został przez Zarząd Powiatu przy udziale kierowników wydziałów i pracowników Starostwa Powiatowego, w szczególności pracowników Wydziału Finansowego.

budzet2018Podczas sesji założenia budżetowe na kolejny rok omawiał Starosta Kazimierz Paterak.

Budżet planowany na 2018 rok po stronie dochodów wynosi 107.744.583 zł. Po stronie wydatków wliczając zadania, które chcemy zrealizować, wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców poszczególnych gmin jak i użytkowników naszych obiektów budżet kształtuje się na poziomie 111.972.755 zł. W budżecie tym wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 4.228.172 zł. Ten niedobór w budżecie chcemy pokryć kredytem.

Na dochody Powiatu składają się: dochody bieżące w kwocie 92.090.159 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15.654.424 zł. Główne źródło dochodów powiatu to:

 • ·subwencja ogólna w kwocie 47.769.058 zł na którą składa się:
  • subwencja oświatowa – 31.953.094 zł,
  • subwencja wyrównawcza – 11.763.325 zł,
  • subwencja równoważąca – 4.052.639 zł,
 • ·środki unijne głownie na inwestycje w infrastrukturę szkolną i drogową w kwocie 14.153.900 zł,
 • ·dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone w kwocie 13.401.321 zł,
 • ·wpływy powiatu z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych 12.706.215 zł,
 • ·po rozmowach i pewnych porozumieniach z gminami i innymi podmiotami liczymy, że otrzymamy od nich w formie dotacji pomoc w kwocie 5.945.738 zł,
 • ·dochody własne powiatu z tytułu opłat, czynszów oraz świadczonych usług wyniosą 13.768.351 zł.

 

Planowane wydatki Powiatu na 2018 rok wynoszą 111.972.755 zł z tego wydatki bieżące 85.602647 zł, a wydatki inwestycyjne 26.370.108 zł.

 

Największą grupę wydatków Powiatu stanowią wydatki na oświatę, które wyniosą 46.317.292 zł. Na pomoc społeczną, walkę z bezrobociem oraz aktywizację niepełnosprawnych Powiat wydatkuje 23.100.153 zł. Na rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej Powiat wydatkuje 18.698.950 zł. Na administrację powiatową i rządową wydatkowane zostanie 12.057.825 zł. Na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i obrony narodowej wydatkuje się kwotę 4.744.500 zł. Na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji, leśnictwa i ochrony środowiska planuje się wydatkować kwotę 4.658.427 zł. Na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki, promocji, ochrony zdrowia i ochrony dziedzictwa narodowego zamierza się wydatkować kwotę 1.695.192 zł. Na obsługę długu Powiatu wydatkuje się kwotę 450.000 zł.

Na inwestycje chcemy wydatkować kwotę 26.370.108 zł. Jest to 23,55 % wydatków Powiatu. W ramach tych wydatków – 13.112.068 zł dotacji z programów unijnych, 10.770.684 zł (40,84% wszystkich wydatków inwestycyjnych) to środki własne Powiatu.

W ramach wydatków:

 • ·inwestycje drogowe w kwocie 13.315.678 zł – najwięcej środków zostanie wydatkowane na drogę przez gminę Biszcza, Księżpol i Potok Górny tj. Przebudowę drogi powiatowej Nr 2940L Księżpol – Jedlinki – 8.408.678 zł, na przebudowę mostu w Sokołówce – 800 tys. zł, ponadto remonty i naprawy dróg w zasadzie we wszystkich gminach z udziałem środków pochodzących z budżetów gminnych jak i Lasów Państwowych – 3.895.000 zł;
 • ·drugą grupą inwestycji są inwestycje w placówkach oświatowych – będą realizowane 3 programy: termomodernizacja, modernizacja warsztatów szkolnych i doposażenie, oraz chcemy wyremontować dwie sale gimnastyczne w ILO im. ONZ i ZSBiO w Biłgoraju.

 

Środki z programu termomodernizacyjnego będą wykorzystywane przez 3 lata – rok 2018, 2019, 2020. W roku 2018 chcemy w ramach tego programu wydatkować 10.830 tys. zł, a w tym: w ZSZiO w Biłgoraju w budynku dydaktycznym i sali gimnastycznej wykonane będzie docieplenie ścian i cokołów wraz z izolacją i dociepleniem ścian poniżej terenu, opaska odwodnieniowa wokół budynków, modernizacja wejść i zadaszeń do budynków, wymiana instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne oraz zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku dydaktycznym z salą gimnastyczną. W budynków warsztatów – docieplenie ścian, cokołów i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z izolacją i dociepleniem ścian poniżej tereny, opaska odwadniająca, modernizacja wejść i zadaszeń budynku, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatów, wymiana źródła ciepła oraz wymiana przyłącza CO w budynku warsztatów zasilającego budynek dydaktyczny, instalacja fotowoltaiczna w budynku warsztatów szkolnych, wymiana instalacji elektrycznej w budynku warsztatów szkolnych wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne. Termomodernizacji również poddany zostanie budynek internatu – docieplenie ścian, opaski odwadniające, wymiana instalacji CO w budynku internatu, instalacja solarna do podgrzewania cieplej wody użytkowanej w budynku internatu, instalacja fotowoltaiczna w budynku, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wykonanie systemu instalacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej oraz systemu klimatyzacji w kuchni. Ponadto w ramach tego programu będą prowadzone prace w budynku ZSS, MDK oraz OIK w Biłgoraju. Mają być docieplone ściany, cokoły, wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych wraz z izolacją i dociepleniem ścian, opaska odwodnieniowa wokół budynku, modernizacja wejść i zadaszeń do budynku, docieplenie poddasza i stropu na ostatniej kondygnacji, wymiana częściowa instalacji CO, instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody, instalacja fotowoltaiczna, wymiana oświetlenia na energooszczędne.

W ramach realizacji programu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych” w 2018 roku zostanie wydatkowana kwota 1.784.000 zł. Na modernizację pracowni szkolnej oraz rozbudowę warsztatów Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju wykonane zostaną następujące prace: wykonanie posadzki, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie docieplenia, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej w pracowniach. Realizując program „Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów – większe szanse zatrudnienia” będą realizowane staże i praktyki zawodowe dla 599 uczniów i 201 uczennic, podniesienie kompetencji zawodowych 8 nauczycieli i 3 nauczycielek. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w 5 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Będzie także realizowany program e-geodezja, „Poprawa warunków użytkowania Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju”- wymiana pokrycia dachowego w tym budynku.

Ponadto będziemy starali się o środki na wyremontowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych i I LO im. ONZ. Chcemy z własnych środków wybudować łącznik w ZSZiO na ul. Przemysłowej między budynkiem szkoły a budynkiem warsztatów.

 

Starosta podsumowując stwierdził, że budżet na 2018 rok jest budżetem ambitnym, ale możliwym do zrealizowania. Na zakończenie Starosta zwrócił się do radnych z prośbą o jego przegłosowanie. Rada poparła ten wniosek.