...

DZIEŃ PRACOWNIKA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 27 stycznia, 2023

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip uczestniczył dziś wraz z dyrekcją i pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju, w obchodach Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Dzień ten obchodzony jest co roku 27 stycznia. Wprowadzony został na mocy ustawy z 16 grudnia 2010 roku w ramach nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ten dzień upamiętnia podpisanie, 27 stycznia 1919 roku, przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, „Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami”. Dokument ten jest uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.

Dziś świętowali pracownicy biłgorajskiego Powiatowego Urzędu Pracy. W uroczystości uczestniczył starosta biłgorajski Andrzej Szarlip i dyrektor PUP w Biłgoraju Danuta Łagożna.

-Serdecznie witam pana starostę i wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju na naszym święcie. Dziś przypada 104. rocznica powołania dekretem naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźćami. Jesteśmy więc pracownikami urzędu, który ma ponad 100-letnią tradycję. Niezmienna pozostaje misja naszej pracy, czyli pomoc pracodawcom w pozyskaniu pracowników oraz osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia – mówiła dyrektor Danuta Łagożna.

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju, w 2022 roku opierała się na trzech funduszach: Funduszu Pracy, Europejskim Funduszu Społecznym i Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak wynika z danych PUP w Biłgoraju, pozyskanych zostało przez placówkę ze środków MRiPS, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, ponad 3,6 mln zł. Biłgorajski PUP pozyskał z rezerwy ministra na realizację programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich 415 tys. zł. Placówka realizowała także dwa projekty w ramach EFS na łączną kwotę ponad 4,4 mln zł. Z kolei na aktywizację osób niepełnosprawnych z PFRON pozyskanych zostało około 100 tys. zł.

-Łącznie w 2022 roku, Urząd pozyskał prawie 10 mln zł z przeznaczeniem na aktywne programy rynku pracy, a aktywizacją objętych zostało 830 osób bezrobotnych. W ramach tych środków pracownicy referatu Instrumentów Rynku Pracy zawarli 473 umowy cywilnoprawne z pracodawcami na organizację straży, prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia osób po 50. roku życia, wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy u pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne oraz 171 umów cywilnoprawnych z osobami bezrobotnymi dotyczących przyznania bonu na zasiedlenie lub dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – informuje dyrektor Danuta Łagożna.

Pośrednicy pracy pozyskali pracodawców, z którymi były zawierane umowy cywilnoprawne oraz prowadzili rekrutację na organizowane miejsca pracy oraz ofert z tzw. „wolnej stopy”, 1 628 ofert pracy. Urząd pozyskał także 680 tys. zł środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

-Szanowni państwo, przedstawione przez panią dyrektor dane oraz informacje, jakie urząd składa co roku wiem, że jesteście profesjonalistami oddanymi swej pracy. Dzięki pracy Powiatowego Urzędu Pracy, lokalnym przedsiębiorcom, firmom i wzajemnej współpracy mamy najniższą stopę bezrobocia w województwie lubelskim. Jesteście państwo doświadczonymi urzędnikami, umiejącymi błyskawicznie i profesjonalnie reagować na sytuacje kryzysowe. Taką bez wątpienia była pandemia Covid-19 i kwestie wsparcia dla przedsiębiorców. Taką sytuacją jest trwająca od lutego zeszłego roku wojna na Ukrainie i napływ uchodźców do Polski. Dzięki państwa pracy udało się podjąć szereg działań zmierzających do aktywizacji zawodowej uchodźców i umożliwienie im odnalezienia się na naszym rynku pracy. Za codzienny profesjonalizm i empatię pragnę dziś Państwu podziękować i życzyć satysfakcji zawodowej i pomyślności w życiu osobistym. W sposób szczególny dziękuję Pani dyrektor, za bardzo dobre zarządzanie urzędem – powiedział starosta Andrzej Szarlip.

-Z okazji Dnia Pracownika Publicznej Służby Zatrudnienia życzę Państwu zdrowia, wszelkiej satysfakcji z wykonywania zawodowych obowiązków na rzecz mieszkańców. Życzę także pomyślności w życiu osobistym. Chcę również podziękować panu staroście i Zarządowi Powiatu za pomoc, wsparcie i zrozumienie naszej pracy – dodała dyrektor Łagożna.

Do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju okolicznościowe listy wystosowali Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej oraz poseł Beata Strzałka.