...

GMINA Tereszpol – informacja o wyłożeniu projektu

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 18 czerwca, 2020

Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntow i założenia ewidencji budynków dla gminy Tereszpol.

Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntow i założenia ewidencji budynków dla gminy Tereszpol.

Starosta Biłgorajski informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ulicy Tadeusza Kościuszki 87 w pokoju nr 107 w terminie:

od 5 czerwca do 26 czerwca 2020 roku w godzinach od 7:30 do 15:30

został wyłożony do wglądu zainteresowanych, projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych terenów zabudowanych i zurbanizowanych.

      Dokumentacja tego operatu, składająca się z rejestru gruntów, wykazów zmian danych ewidencyjnych, kartotek budynków i lokali oraz mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie art.24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

     Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, ma prawo zapoznać się w podanym terminie z wyżej wymienioną dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do projektu ewentualne uwagi, które zostaną odnotowane w protokole.

     Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych i ma na celu między innymi ujawnienie ewentualnych błędów i nieprawidłowości na tym etapie postępowania.

     Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

zawiadomienie o wyłożeniu >>POBIERZ<<