...

Informacja o pozyskanych środkach finansowych i realizowanych zadaniach w latach 2019 – 2021 (na połowę kadencji) VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 29 czerwca, 2021

Powiat Biłgorajski w latach 2019 – 2020 realizował ważne cele publiczne i społeczne w ramach swoich kompetencji, na które to cele pozyskał znaczące środki finansowe ze źródeł krajowych i zagranicznych, jak też angażował znaczące środki własne. W czasie trwania VI kadencji Rady Powiatu z uwzględnieniem I półrocza bieżącego roku pozyskano na rozwój infrastruktury drogowej, szpitalnej, szkolnej, muzealnej, sportowej i geodezyjnej oraz realizację programów edukacyjnych i społecznych środki zewnętrzne w kwocie ponad 110,5 mln zł.

I. Na rozwój infrastruktury drogowej powiatu pozyskano z uwzględnieniem zapisów tegorocznego budżetu i wieloletniej prognozy finansowej środki finansowe w kwocie 49,5 mln zł, z tego:
1. Z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskano kwotę niemal 32,3 mln zł.
2. Od samorządów gminnych ponad 13,8 mln zł.
3. Z budżetu państwa i źródeł unijnych pozyskano kwotę 3,4 mln zł.
Szanowni Państwo, wydatki powiatu biłgorajskiego na rozwój infrastruktury drogowej z uwzględnieniem już pozyskanych środków na kolejny rok wyniosą prawie 74 mln zł, czego efektem będzie zmodernizowanie prawie 75 km dróg powiatowych i ponad 10 km chodników.

II. Na rozwój bazy szkolnej i sportowej oraz na prowadzenie programów edukacyjnych pozyskano ze źródeł zewnętrznych prawie 22,3 mln zł, z tego:
1. Z programów unijnych z RPO Województwa Lubelskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego i programów ERAZAMUS pozyskano środki w kwocie ponad 20,6 mln zł.
2. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano kwotę prawie 1,3 mln zł. (budowa boiska przy ZSBiO)
3. Z innych źródeł pozyskano do szkół środki w kwocie 400 tys. zł.
Szanowni Państwo, wydatki powiatu na rozwój infrastruktury szkolnej, poprawy wyposażenia warsztatów szkolnych i prowadzenia programów edukacyjnych szkołach z uwzględniając już pozyskanych środków wyniosą ponad 34 mln zł.

III. Na modernizację szpitala pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę ponad 24,5 mln zł. Powiat jest obecnie na etapie prac projektowych.

IV. Na realizację programów społecznych skierowanych do osób starszych, osób niepełnosprawnych czy osób bezrobotnych w latach 2019 – 2021 pozyskano dodatkowe środki w kwocie prawie 27,5 mln zł, z tego:
1. Z środków Funduszu Pracy na programy aktywizacji bezrobotnych pozyskano środki w kwocie prawie 22 mln zł.
2. Z środków PFRON na wsparcie osób niepełnosprawnych i dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych pozyskano środki w kwocie prawie 2,9 mln zł.
3. Z programów unijnych pozyskano środki na wsparcie osób starszych  
i mieszkańców  domów pomocy społecznej w kwocie prawie 2,2 mln zł.
4. Z innych źródeł krajowych pozyskano środki w kwocie ponad 400 tys. zł.
Wsparciem objęto także przedsiębiorców, w ramach wsparcia dla przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych. W ramach Tarczy Antykryzysowej za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie ponad 31,5 mln zł.    

V.  Na pozostałe zadania realizowane przez Powiat głownie w obszarze geodezji, ochrony przeciwpożarowej, ochrony dziedzictwa narodowego czy rozwoju kultury pozyskano w latach 2019-2021 środki kwocie ponad 14,2 mln zł, w tym:
1. Ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na rozwój e- geodezji pozyskano środki w kwocie prawie 11,9 mln zł.
2. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano na budowę Muzeum Partyzantów w Osuchach kwotę 2,2 mln zł.
3. Z budżetu państwa i innych źródeł krajowych pozyskano środki w  kwocie ponad 100 tys zł.     
Reasumując Powiat w latach 2019-2021 z uwzględnieniem pozyskanych na 2022 rok środków przeznaczył na cele inwestycyjne kwotę ponad 136 mln zł, a na realizację programów edukacyjnych i społecznych wspierających osoby niepełnosprawne i bezrobotne  oraz programów w ramach tarczy antykryzysowej wspierających przedsiębiorców wydatkowano kwotę 49 mln zł. Szanowni Państwo, jeśli jesteśmy już przy oświacie, to chciałbym jeszcze poinformować i zwrócić uwagę iż, w 2021 roku złożyliśmy wniosek w ramach funduszy EOG, przy którym pozyskaliśmy partnera z Norwegii. Ten projekt, o nazwie „Inwestujemy w siebie”, realizowany byłby w Liceum Ogólnokształcących im. ONZ. Jego wartość to ponad 225 tys. EUR, czyli około miliona złotych. Projekt jest w ocenie, której wyniki powinny być około września 2021.

VI. Do głównych zadań Powiatu realizowanych w latach 2019 – 2020 należało:
1. Modernizacja dróg powiatowych przy udziale pozyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
2. Przeprowadzenie dwóch edycji „Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych, uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach powiatowych”.
3. Zakończenie termomodernizacji szkół i domów pomocy społecznej.
4. Zakończenie modernizacji i wyposażania warsztatów naszych szkół czyli   Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ulicy Przemysłowej oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących.
5. Modernizacja hali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju.
6. Dostosowanie obiektów RCEZ w Biłgoraju do potrzeb osób niepełnosprawnych i instalacja oświetlenia awaryjnego w obiektach tej szkoły.
7. Zakończenie projektu „e-geodezja”, czyli cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego (koniec projektu czerwiec/lipiec 2021).
8. Zmodernizowano system łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej  
i zakupiono samochód specjalny na potrzeby KP PSP.
9. Zakupiono przy wsparciu środków PFRON samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Teodorówce.
10. Realizowano programy wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach programów PFRON, realizowano programy przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej, realizowano projekty edukacyjne w szkołach, pozyskano sprzęt komputerowy na wsparcie uczniów w dobie pandemii w ramach programu „zdalna szkoła”.
11. Realizowano szereg programów wsparcia osób bezrobotnych szczególnie osób młodych, osób z terenów wiejskich i osób zagrożonych wykluczeniem.
12. Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy korzystając z instrumentów tzw. Tarczy Antykryzysowej  udzielono wsparcia przedsiębiorcom z terenu powiatu biłgorajskiego .     

VII.  W roku 2021 rozpoczęto kolejne wieloletnie projekty zmierzające do dalszego  rozwoju powiatu biłgorajskiego:
1. W ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
Rozpoczęto prace nad modernizacją bazy szpitala w Biłgoraju.
Rozpoczęto prace związane z budową Muzeum Partyzantów w Osuchach.
Rozpoczęto prace związane z modernizacją boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących.
2. Rozpoczęto kolejne inwestycje drogowe w ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Dróg.
3. Rozpoczęto III edycję „Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych, uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach powiatowych”.
4.  Podjęto prace związane z przebudową i modernizacją basenu przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących.
5. W bieżącym roku rozpoczęto modernizację hali sportowej w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących oraz auli Liceum Ogólnokształcącego  im. ONZ.
5.  W bieżącym roku zostaną wykonane nowe drogi przeciwpożarowe w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących.  
6.  Rozpoczęto w ramach pozyskanych środków z PFRON i środków z RPO Województwa Lubelskiego realizację dwóch społecznych projektów skierowanych do osób starszych i osób niepełnosprawnych czyli projektu „ Door to door” i projektu „Seniorzy na start”, które będą realizowane w latach 2021 – 2023.
7. Z końcem 2020 roku rozpoczęto kolejny wieloletni projekt skierowanych do uczniów i szkół  typu technicznego pn. „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”, który będzie realizowany do roku 2023.
8. Powiat także w bieżącym roku zorganizował dwa punkty szczepień w Tarnogrodzie i Biłgoraju.

Szanowni Państwo, powiat w kolejnych miesiącach biedzie aplikował o kolejne środki z programów krajowych i zagranicznych na najważniejsze zadania zarówno w zakresie rozwoju infrastruktury powiatowej jak w zakresie realizacji ważnych społecznie programów dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego.

Chciałbym korzystając z udzielonego mi głosu podziękować wszystkim osobom, których praca i życzliwość przyczyniły się do tego, że mogliśmy pozyskać środki i realizować te wszystkie potrzebne zadania. Dziękuje panu wicepremierowi Jackowi Sasinowi, pani poseł Beacie Strzałce, panie europoseł Beacie Mazurek i wicemarszałkowi Michalowie Mulawa, za życzliwość, pomoc i wsparcie. Dziękuję kierownikom Starostwa Powiatowego i kierownikom jednostek podległych za zaangażowanie i ciężką merytoryczną pracę. Dziękuję pracownikom Starostwa i jednostek podległych za codzienną pracę i misję pełnioną na rzecz mieszkańców. W sposób szczególny chciałbym podziękować Państwo Radnym za konstruktywne uwagi, podpowiedzi, za konstruktywną krytykę, za zwracanie uwagi na szczegóły, za podpowiedzi i wspólne szukanie rozwiązań. Doskonale Państwo wiedza, ile rozumów było przeprowadzonych, niektóre odbyły się w bardzo burzliwej atmosferze ścierania się poglądów, rozwiązań i oczekiwań. Zawsze jednak szukaliśmy konsensusu mają na uwadze dobro mieszkańców. Dziękując zarówno radym koalicji jak i opozycji, i w imieniu Zarządu deklaruję pełną współpracę. Szanowni radni nasze gabinety są zawsze otwarte – zapraszamy do współpracy. Dziękuję także członkom Zarządu Powiatu.

Chciałbym również podziękować burmistrzom i wójtom oraz radom miast i gmin naszego powiatu. Przy współpracy z Państwem udało nam się zrobić bardzo dużo. Wierzę, iż ta współpraca będzie kontynuowana.

Andrzej Szarlip
starosta biłgorajski