...

Informacje dla niepełnosprawnych

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 14 grudnia, 2018

Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych informujemy o pełnej dostępności do siedziby Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94 dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada takie udogodnienia jak: podjazd dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku, wyznaczone miejsca parkingowe, windę z dostępem do wszystkich pięter urzędu, pochylnie na korytarzach, pomieszczenia higieniczno-sanitarne zapewniające przestrzeń manewrową dla osób niepełnosprawnych.

W celu nawiązania kontaktu osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z następujących sposobów środków komunikacji:

Osoby uprawnione, mogą skorzystać z nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (usługi tłumacza migowego) – opis poniżej.

 

Procedura określająca zapewnienie dostępu do świadczenia usług tłumacza migowego

§ 1.

Obsługa osób uprawnionych przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbywa się poprzez pomoc tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2192).

§ 2.

  1. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z ww. usługi zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi i Informacji Starosta Powiatowego w Biłgoraju (parter) ze wskazaniem metody komunikowania się. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, telefonicznie (84 688-20-01), faxem (84 688-20-09), e-mailem na adres: sekretariat@bilgorajski.pl, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed zamiarem skorzystania z ww. usługi, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  2. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do Procedury.

§ 3.

W przypadku korzystania przez osoby niesłyszące z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana w celu ułatwienia porozumiewania się i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw – wizyta w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju nie musi być wcześniej uzgadniana.

§ 4.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, tut. Urząd zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 


 Na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.) w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju wyznaczono Koordynatora ds. dostępności.

koordynatorKontakt:

Pani Halina Wasil – Podinspektor ds. techniczno – kancelaryjnych w Biurze Organizacji i Administracji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju 23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 94 – II piętro, pokój nr 103.

telefon: 84 688 20 60
E-mail: kd@bilgorajski.pl

Do zadań koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:
•    wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.),
•    przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju;
•    monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Biłgoraju w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Do pobrania: Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza migowego