...

Klauzula informacyjna

Kategoria: Klauzule Opublikowano: 25 maja, 2018
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. str.1) zwanego dalej RODO,  informujemy, iż:
 
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Starosta Biłgorajski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj, nr tel. 84 688-20-00.
  2. Prawidłowość przetwarzanych danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, nr tel. 84 688 20 86, adres mail: iod@bilgorajski.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w celu obsługi i realizacji sprawy oraz dopełnienia obowiązku określonego przepisami prawa zgodnie z art. 6 i 9 RODO.
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Maja Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.