...

Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 7 maja, 2021

Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłosił cztery konkursy, które wyłonić mają dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat biłgorajski. Chodzi o Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Biłgoraju, Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju. Kandydaci już moga skłądać dokumenty.

Termin składania wniosków mija 24 maja br. Wymagania dotyczące kandydatów na stanowisko Dyrektora – określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty – określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej lub publicznej placówce oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587 z późn. zm.).

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem  „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA  Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Biłgoraju” w terminie do dnia  24 maja 2021 r. do godz. 15.00, w sekretariacie   Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (I piętro, pok. 106)., ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do urzędu). W związku z czasowym wstrzymaniem bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju ofertę można złożyć w następujący sposób:
1. za pośrednictwem poczty lub kuriera,
2. osobiście – oferta zostanie przyjęta przez pracownika po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym na numer 84 688 20 48 lub 84 688 20 49.

Szczegółowe informacje:
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju >>KLIKNIJ<<

Konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju >>KLIKNIJ<<

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju >>KLKNIJ<<

Konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju >>KLKNIJ<<