...

Misja gospodarcza do Słowenii

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 20 października, 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza przedsiębiorców z województwa lubelskiego do udziału w naborze na misję gospodarczą do Słowenii, połączoną z udziałem w Polsko-Słoweńskim Forum Gospodarczym i Konferencji GoDigital w dniach 17-19 listopada 2021 roku. Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 6 miesięcy (na dzień złożenia wniosku), działających w branżach: ICT, cyberbezpieczeństwo, E-commerce, zielone technologie, start-up.

UWAGA: Do udziału w Wyjeździe zakwalifikowani mogą być wyłącznie przedsiębiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej i handlowej na rynku słoweńskim, oraz nie brali udziału w wyjazdach zagranicznych na misje gospodarcze oraz wyjazdach związanych z promowaniem województwa lubelskiego organizowanych przez Województwo Lubelskie w ramach projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3, Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy.

Maksymalna przewidywana liczba uczestników wyjazdu: 10 przedsiębiorców. Ostateczny termin wyjazdu może ulec zmianie w przypadku sytuacji niezależnych od Województwa Lubelskiego oraz wykonawcy, w tym np. braku dostępności biletów lotniczych, itp.

Uczestnicy wyjazdu we własnym zakresie pokrywają:
–    koszty ubezpieczenia osobowego obejmujące m.in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie zdrowotne,
–    koszty wykonania testu na COVID19 w przypadku nałożenia takiego obowiązku,
–    diety pobytowe oraz koszty wyżywienia,
–    koszty spóźnień Uczestnika na samolot/pociąg/autobus/samochód/minibus i związane z tym koszty dodatkowego zakwaterowania, zmiany w rezerwacji biletu,
–    koszty przygotowania materiałów promocyjnych obejmujące m.in. koszty opracowania, tłumaczenia oraz transportu materiałów itp.
–    Koszt opłaty konferencyjnej (50 Euro/osoba)
–    inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w Wyjeździe.

W ramach dofinansowania Uczestnika, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo Lubelskie pokryje 100% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem że kwota przewidziana w Ogłoszeniu o naborze może ulec zmianie. Ostateczny koszt uczestnictwa w Wyjeździe znany będzie po jego zakończeniu na podstawie faktur otrzymanych przez Województwo Lubelskie od wykonawców usług związanych z organizacją uczestnictwa w Wyjeździe.

Termin nadsyłania wniosków: 27 października 2021 r. do godz. 12:00. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:
–    osobiście,
–    za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin; elektronicznie na adres: przedsiebiorcy@lubelskie.pl w formie skanu.
wraz z dopiskiem: WYJAZD w ramach projektu „MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO II” – misja gospodarcza do Słowenii

W przypadku złożenia wniosku osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesłania kurierem każdorazowo o dacie doręczenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Natomiast w przypadku przesyłek doręczanych elektronicznie wniosek uznaje się za doręczony z chwilą wpływu na wskazany adres e-mail. Wnioski złożone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM oraz załącznikami dotępnymi na http://www.invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/misja-gospodarcza-do-slowenii

Dodatkowych informacji udzielają:
Bartłomiej Martys, Olga Dubrowska
tel: 81 537-16-15
e-mail: przedsiebiorcy@lubelskie.pl