...

Nieodpłatna POMOC prawna w czasie epidemii

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 27 marca, 2020
Starosta Biłgorajski reprezentujący urząd administracji publicznej informuje, że zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno wykonawcom jak i beneficjentom pomocy będą do dnia 30 kwietnia 2020 r. odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli w formie Home Office – dyżurów telefonicznych.

Szanowni Państwo

        Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., nr 491) Starosta Biłgorajski reprezentujący urząd administracji publicznej informuje, że zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno wykonawcom jak i beneficjentom pomocy będą do dnia 30 kwietnia 2020 r. odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli w formie Home Office – dyżurów telefonicznych.

     W zaistniałej sytuacji osoba potrzebująca udzielenia NPP/NPO powinna złożyć w formie elektronicznej wniosek (wniosek do pobrania na stronie BIP starostwa powiatowego w zakładce „nieodpłatna pomoc prawna”) o uzyskanie porady. W sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu beneficjent może złożyć wniosek o uzyskanie porady wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon. Fakt ten powinien być niezwłocznie odnotowany przez wykonawcę usługi w formie notatki służbowej, zawierającej następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – numer innego dokumentu tożsamości) oraz datę złożenia oświadczenia.
W notatce należy również wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia – dotyczy wykonawców!

      Starosta Biłgorajski zapewnia dostęp do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę analogicznie jak w przypadku udzielania w/w usług w stosunku do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 942) o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W szczególności znajdzie tu zastosowanie § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2492), zgodnie z którym część B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania NPP/NPO poza punktem lub za pośrednictwem porozumiewania się na odległość. Po udzielonej NPP/NPO, osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania opinii o udzielonej NPP/NPO pod wskazanym numerem telefonu 668 150 589 lub adresem poczty elektronicznej mfusiarz@bilgorajski.pl lub listownie na adres Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj.

Zobowiązuje się Urzędy Miast/Gmin z terenu Powiatu Biłgorajskiego z którymi zostały zawarte porozumienia na świadczenie usług NPP/NPO do poinformowania w lokalach świadczenia w/w usług informacji o funkcjonowaniu poradnictwa w terminie do 30 kwietnia br. Jeżeli zaistnieją pozytywne przesłanki w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, lokale będą funkcjonować w pierwotnej formule, zgodnie z harmonogramami przedłożonymi gminom.

W razie zapytań i informacji proszę kontaktować się z nr 668 150 589.

Starosta Biłgorajski

/-/ Andrzej Szarlip

więcej informacji w zakładce : NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA