...

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na 2022 rok ogłoszone

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 6 grudnia, 2021

Zarządu Powiatu w Biłgoraju uchwałą Nr 209/2021 z grudnia br. ogłosił otwarte konkursy ofert na zadania planowane do realizacji w 2022 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki, promocji zdrowia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności. Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXXII/243/2021 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania Powiatu Biłgorajskiego planowane do realizacji w 2022 roku z zakresu:  
    1. kultury: 
– organizacja imprez artystyczno – kulturalnych o charakterze ponadlokalnym, integracja środowisk w celu upowszechnianie tradycji lokalnej, inicjowania, kontynuacji i podtrzymywania wartości historycznych, humanistycznych i chrześcijańskich lokalnego środowiska; upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
    2. kultury fizycznej:
– organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym przy udziale uczniów szkół terenu powiatu; uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych o charakterze ponadlokalnym,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
    3. turystyki ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa:
– organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym, będących promocją turystyczną powiatu; promocja i wspieranie rozwoju turystycznego Powiatu Biłgorajskiego; wyznaczenie lub konserwacja szlaków turystycznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
    4. ochrony i promocji zdrowia:
-realizacja działań o charakterze profilaktyki zdrowotnej oraz programów terapeutycznych; promocja działań aktywizacyjnych i zdrowotnych z uwzględnieniem honorowego    
krwiodawstwa i chorób nowotworowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
    5. porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności: 
– upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i obronności w formie konkursów, imprez, publikacji; doskonalenie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia poprzez ćwiczenia, szkolenia; podnoszenie gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej poprzez zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zamieszcza się:  
– na stronie internetowej Powiatu Biłgorajskiego www.bilgorajski.pl,  
– w Biuletynie Informacji Publicznej, www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl,  
– na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.  

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki oraz oferta dostępne są >>TUTAJ<<