...

Proper Relationships: Online and Offline/Relazioni appropriate, online e offline

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: Erasmus + Edukacja szkolna (SE) Partnerstwa strategiczne (KA2) Projekty Współpracy szkół: Współpraca szkół (KA229).

Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. – 31.08.2022 r.

Całkowita wartość projektu

25 677,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

25 677,00 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu jest budowanie właściwych relacji w świecie realnym i wirtualnym poprzez podnoszenie świadomości uczniów na temat występowania zjawisk przemocy i cyberprzemocy, a także opracowanie różnych strategii mających na celu zwalczanie w/w zjawisk i ich negatywnych skutków.

Miejsce realizacji: Projekt realizowany jest w niżej wymienionych szkołach, które współpracują ze soba realizując zadania projektowe. 1. Nevzat Karalp Anadolu Lisesi, Turcja, 2. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri „Ferruccio Niccolini”, Włochy 3. Collegi Pare Enric d’Ossó, Hiszpania 4. „Constantin Șerban” Highschool, Aleșd, Rumunia 5.Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, Polska.

Opis zadań, korzyści: Wszystkie zadania projektowe realizowane są systematycznie przez uczniów i nauczycieli pracujących w zespole projektowym w formie zajęć pozalekcyjnych oraz indywidualnie w domu. W każdym miesiącu odbywają się wirtualne spotkania opiekunów projektu z 5 szkół partnerskich podczas których planowane są zadania i termin ich wykonania.

W ramach projektu przewiduje się jeden krótki program szkoleniowy dla 5 pracowników RCEZ w kraju koordynatora projektu, czyli we Włoszech oraz 3 krótkoterminowe wyjazdy uczniów i nauczycieli do trzech szkół partnerskich: Rumunii, Turcji i Hiszpanii. Do każdego z tych krajów planowane są wyjazdy grup składających się z 5 uczniów i 2 nauczycieli. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty transportu, ubezpieczenia, wyżywienia i wycieczek. Uczniowie są zakwaterowani i goszczeni w rodzinach uczniów ze szkół partnerskich. Udział uczniów w wyjazdach zagranicznych traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu. Językiem roboczym projektu jest język angielski.

Korzyści wynikające z udziału uczniów w projekcie:

  • motywowanie uczniów do rozwijania poczucia własnej wartości, odpowiedzialności i współpracy z uwzględnieniem potrzeb innych,
  • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
  • poszerzenie i praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych,
  • rozwijanie świadomości w zakresie kultury szkół partnerskich,
  • przyswajanie umiejętnego korzystania z dostępnej technologii komunikacyjno-informacyjnej,
  • zwiększenie zaangażowania uczniów w życie szkoły i społeczności lokalnej
  • zdobywanie wiedzy na temat zjawisk przemocy i cyberprzemocy, a także opracowywanie strategii radzenia sobie z w/w zjawiskami.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Kordynator – Anna Pluta (nauczyciel j. angielskiego) Ewelina Pyć (nauczyciel j. angielskiego) Marzena Jargieło (nauczyciel informatyki) Marta Dłomisiewicz- Misura (psycholog -pedagog) Katarzyna Kawęcka (psycholog).

Opracował: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju (RCEZ)