...

Seniorzy na Start… trwa rekrutacja do projektu

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 11 października, 2021

Trwa rekrutacja do projektu „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski”. Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku. Wartość projektu to 1,77 mln zł, w tym 273 tys. zł stanowi wkład własny niefinansowy, a uzyskane dofinansowanie wynosi 1,5 mln zł.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do 44 osób, w tym do minimum 40 osób po 60 roku życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek w terenu miasta Biłgoraj i gminy Tereszpol. Osoby te będą brały udział w zajęciach prowadzonych w dwóch Klubach Seniora w Biłgoraju w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów i w remizie OSP w Szozdach.

senior na start plakat rekrutacja

Na potrzeby działalności tych klubów obiekty te zostaną zaadoptowane poprzez wykonanie robót budowlanych. Zostanie także zatrudniona wykwalifikowana kadra, która prowadzić będzie zajęcia edukacyjne i szkolenia aktywizujące osoby starsze, niepełnosprawne, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Efektem prowadzenia tych zajęć kulturalnych i sportowych takich jak zajęcia kulinarne, komputerowe, artystyczne i gimnastyczne będzie ograniczenie barier wynikających z wykluczenia społecznego spowodowanego podeszłym wiekiem, niepełnosprawnością i niesamodzielnością. Działalność Klubów Seniora powinna pobudzić jak największą liczbę mieszkańców Miasta Biłgoraja i Gminy Tereszpol do korzystnych przemian w ich codziennym życiu. Z aktywności fizycznej i kulturalnej powinna wyrosnąć aktywność społeczna, gotowość do pracy dla dobra wspólnego.

Zachęcamy seniorów do skorzystania. Więcej informacji na stronie https://seniorzy.bilgorajski.pl/projekt/