...

Starostwa biłgorajski ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy podinspektor ds. zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 22 listopada, 2021

Zatrudnienie na pełny etat, praca administracyjno – biurowa w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca kreatywności i samodzielności. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy to obywatelstwo polskie wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie prawa, ekonomii lub administracji, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz znajomość ustaw o zamówieniach publicznych, o dyscyplinie finansów publicznych, o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, ochrona danych osobowych.

Zakres wykonywanych ogólnych zadań na stanowisku:
Do podstawowego zakresu działania należą sprawy dotyczące zamówień publicznych w tym prowadzenie w całości spraw związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności:    
a) przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,   
b) planowanie i nadzorowanie prawidłowości wydatkowania środków publicznych;  
c) opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych;    
d) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych;  
e) prowadzenie rejestru wniosków na wydatkowanie środków finansowych.

Wymagane dokumenty:
a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem (list motywacyjny) opatrzone własnoręcznym podpisem,
b) życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem,
c) kopia/e dokumentu/ów poświadczającego/ych wykształcenie,
d) podpisane oświadczenia:  
–  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
–  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych,   
–  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
–  o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych  dla  potrzeb
rekrutacji (klauzula informacyjna RODO),
Wzór  oświadczeń  zamieszczony  na  stronie  internetowej www.spbilgoraj.lubelskie.bip.pl lub dostępny w siedzibie Starostwa w pok. 111.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie Starostwa, pok. nr  106 (Sekretariat), lub przesłać pocztą na adres: Starostwo  Powiatowe  w  Biłgoraju,   
ul. Tadeusza Kościuszki  94, 23-400  Biłgoraj, z dopiskiem: „dotyczy  naboru  na  stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych.”

Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części

Wymagane dokumenty
Kompletność oferty oznacza przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów i własnoręcznie podpisanych oświadczeń.

Termin składania aplikacji upływa w dniu 30 listopada 2021 roku o godzinie 9:00. Nie decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 688 20 24. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Tadeusza  Kościuszki 94 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Szczegóły ogłoszenia i załączniki znajda Państwo >>TUTAJ<<