...

Usługi WMS (wybrane)

Powiatowe

Janowski: http://janow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Krasnostawski http://powiatkrasnostawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Leżajski http://lezajsk.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Lubaczowski: http://lubaczow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Lubelski http://powiatlubelski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Niżański brak danych http://powiat-nisko.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Przeworski brak danych

Tomaszowski: http://tomaszowlubelski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Zamojski: http://powiatzamojski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Baza osnowy podstawowej, sytuacyjnej i wysokościowej z CODGiK

Adres usługi WMS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_OSNOWA_WMS/MapServer/WMSServer


Portal Banku Danych o Lasach oferuje usługę przeglądania danych geometrycznych przy pomocy serwisów WMS (Web Map Serwice). Rozwiązanie to umożliwia wyświetlenie udostępnionych danych w aplikacjach GIS typu desktop oraz w geoportalach.

Udostępnione zostały następujące dane:

  • Usługa OGC – RDLP
  • Usługa OGC – Nadleśnictwa
  • Usługa OGC – Oddziały PGL LP
  • Usługa OGC – Oddziały poza PGL LP wg PUL
  • Usługa OGC – Wydzielenia PGL LP
  • Usługa OGC – Wydzielenia poza PGL LP wg PUL
  • Usługa OGC – Wydzielenia poza PGL LP wg kategorii własności

Adres usługi WMS: http://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/ArcGIS/services/WMS_BDL/mapserver/WMSServer


Przejazdy kolejowe: http://wezelsdi.geoportal.gov.pl/Przejazdy/service.svc/get


Oraz (za www.Geobid.pl):

Ortofotomapa:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer

Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów:

http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow

Mapa administracyjna:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/Administracyjna/MapServer/WMSServer

Mapa topograficzna:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/TOPO/MapServer/WMSServer

Mapa sozologiczna:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/SOZO/MapServer/WMSServer

Mapa hydrologiczna:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/HYDRO/MapServer/WMSServer

Ogólnogeograficzna Mapa Polski:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/Ogolnogeograficzna/MapServer/WMSServer

Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/G2_EMUIA_WMS/MapServer/WMSServer

Państwowy Rejestr Granic – punkty adresowe:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/G2_PRGAD_WMS/MapServer/WMSServer

Państwowy Rejestr Granic – jednostki terytorialne:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/G2_PRGJT_WMS/MapServer/WMSServer

Hydrogeologia – obszary zagrożone podtopieniami:

http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/podtopienia/MapServer/WMSServer

Hydrogeologia – Monitoring Wód Podziemnych:

http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/jcwpd/MapServer/WMSServer

Mapa Litogenetyczna Polski w skali 1:50 000:

http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mlp50k/MapServer/WMSServer

Regiony fizyczno-geograficzne Polski wg. Jerzego Kondrackiego:

http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/regiony_geograf/MapServer/WMSServer

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000:

http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgp50k/MapServer/WMSServer

Surowce – złoża, tereny i obszary górnicze:

http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/midas/MapServer/WMSServer