...

We wrześniu rusza kwalifikacja wojskowa

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 24 sierpnia, 2021

Kwalifikacja Wojskowa na terenie powiatu biłgorajskiego odbędzie się w dniach od 6 września do 21 października 2021 roku. Komisja pracę prowadzi będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Biłgoraju będzie budynek KRUS przy ulicy Włosiankarskiej 5. Powiatowa Komisja Lekarska obsługiwać będzie 14 jednostek samorządowych (czyli wszystkie gminy powiatu biłgorajskiego. Kwalifikacja będzie prowadzona przy współudziale Wojewody Lubelskiego, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, wojskowych komendantów uzupełnień ze względu na rejon administracyjny w tym przypadku WKU Zamość i Starosty Biłgorajskiego. Sprawdź kogo obejmie

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2002 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 2000 – 2001, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ww. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997 – 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

kwalifikacja wojskowa obwieszczenieOsoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
        dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
        dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie
        określonym w wezwaniu nie było możliwe.

Powiatowej komisji lekarskiej:
        posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed
        dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Powiatowej komisji lekarskiej:
        aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy,
        dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
        potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia:

Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
        dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
        dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie
        określonym w wezwaniu nie było możliwe.

Powiatowej komisji lekarskiej:
        posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed
        dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Wojskowemu komendantowi uzupełnień:
        wojskowy dokument osobisty,
        dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Ponadto osoby stawiające się do kwalifikacji
    wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej
    komisji lekarskiej, co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą
    miały uregulowany stosunek do służby wojskowej;
    które zostaną uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej – kategoria zdolności ,,B” nie będą przenoszone do rezerwy i po okresie
    czasowej niezdolności będą kierowane do właściwej komisji lekarskiej;
    które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej
    w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, kategoria zdolności „E” – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej;

Udokumentowanie przeniesienia do rezerwy lub nie podlegania obowiązkowi służby wojskowej w wojskowym
dokumencie osobistym można uzyskać z dniem, w którym orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej stają się ostateczne, a dokonanie
tej czynności może nastąpić w miejscu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej lub we właściwej wojskowej komendzie uzupełnień.

Istnieje możliwość zmiany terminu stawienia się do kwalifikacji wojskowej ze względu na uzasadnione potrzeby, po zgłoszeniu tego faktu w Urzędzie Miasta i Gminy lub w Powiatowej Komisji Lekarskiej.