...

„Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych św

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: POWR.02.08.00-00-0108/20, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Okres realizacji projektu: 20.08.2020-30.11.2020

Całkowita wartość projektu

655 799,56 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

655 799,56 zł

Cel projektu: Celem wykorzystania grantu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ochronę mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce i pracowników DPS. Cel zostanie osiągnięty poprzez zakup niezbędnego wyposażenia na doposażanie stanowisk pracy i miejsc przebywania pensjonariuszy oraz dodatkowe czynności pracowników i zatrudnienie. Realizacja projektu grantowego ma na celu zapobieganie rozprzestrzenienia się pandemii i ochronę życia i zdrowia osób zagrożonych. Wydatki zostaną poniesione wyłącznie w związku z pandemią COVID-19.

Miejsce realizacji: Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce

Opis zadań, korzyści: 1. Wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS zgodna z wewnętrznym regulaminem wynagradzania ze względu na zwiekszenie obowiązków służbowych związanych z wykonywaniem dodatkowych czynności ograniczających ryzyko związane z rozprzestrzenianiem sie Covid-19.

2. Zatrudnienie dodatkowych pracowników w związku z koniecznością stosowania zwiększonego reżimu sanitarnego.

3. Zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do zwalczania i przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania sie pandemii Covid-19 -w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii poprzez doposażenie i umożliwienie korzystania ze sprzętu pensjonariuszom i pracownikom oraz poprawa warunków i jakości świadczonych usług związanych z Covid-19

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Beata Tokarska

Opracował: Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce (DPS)