...

Zabiegi ograniczające populację chrabąszczy w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w Powiecie Biłgorajskim obejmujących tereny gmin: Aleksandrów, Księżpol, Józefów, Łukowa i Obsza (aktualizacja)

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 30 kwietnia, 2019

ZARZĄDZENIE Nr 32/2019 Starosty Biłgorajskiego z dnia 7 maja 2019r.

zmieniające zarządzenie, w sprawie wykonania zabiegów ograniczających populację chrabąszczy w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w Powiecie Biłgorajskim obejmujących tereny gmin: Aleksandrów, Księżpol, Józefów, Łukowa, Obsza.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511), art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018r., poz. 2129 z późn. zm.), na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów z dnia 06.05.2019r. zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 29/2019 Starosty Biłgorajskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie wykonania zbiegów ograniczających populację chrabąszczy w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w Powiecie Biłgorajskim obejmujących tereny gmin: Aleksandrów, Księżpol, Józefów, Łukowa, Obsza wprowadza się zmianę.

§ 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1

Zarządza się wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych w zakresie ograniczenia liczebności chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha) oraz chrabąszcza kasztanowca (Melolontha hippocastani) w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w Powiecie Biłgorajskim, na łącznej powierzchni około 660 ha obejmujących tereny gmin: Aleksandrów, Księżpol, Józefów, Łukowa i Obsza”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 31/2019 Starosty Biłgorajskiego z dnia 30 kwietnia 2019r.

w sprawie wykonania zabiegów ograniczających populację chrabąszczy w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w Powiecie Biłgorajskim obejmujących tereny gmin: Tereszpol, Biłgoraj, Józefów Obszar Wiejski.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511), art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2018r., poz. 2129 z późn. zm.), na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec z dnia 25.04.2019r., w związku ze stwierdzonym wystąpieniem nadmiernej populacji organizmów szkodliwych zarządza się co następuje:

§ 1

Zarządza  się wykonanie zabiegu ograniczającego populację chrabąszcza majowego i kasztanowca w postaci oprysku samolotowego na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w Powiecie Biłgorajskim w zasięgu gmin: Tereszpol, Biłgoraj, Józefów Obszar Wiejski na łącznej powierzchni 3603,67 ha.

§ 2

Zabieg wykonany zostanie w okresie od 1 maja do 30 maja 2019r. (w zależności od warunków atmosferycznych oraz stopnia rozwoju szkodników owadzich) metodą agrolotniczą środkiem MOSPILAN 20 SP dopuszczonym do stosowania na podstawie załącznika nr 1 do decyzji MRiRW nr R – 628/2018d z dnia 31.10.2018r.

§ 3

W związku z planowanymi zbiegami, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu. Zakaz wstępu do Lasu obowiązuje na terenach objętych zabiegami agrolotniczymi od momentu ustawienia tablic do czasu zakończenia zbiegów , tj. usunięcia tablic „ Zakaz wstępu” z terenów leśnych. Tablice zostaną ustawione przy drogach wjazdowych do lasu. Szczegółowy wykaz terenów objętych zakazem jest dostępny na stronie internetowej Nadleśnictwa Zwierzyniec www.zwierzyniec.lublin.lasy.gov.pl.

§ 4

Koszty  związane z wykonaniem zabiegów poniesie Nadleśnictwo Zwierzyniec.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

§ 6

Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Biłgoraju oraz tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Zwierzyniec i właściwych gmin.    

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.