...

Zadłużenie powiatu – wyjaśnienia

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 29 czerwca, 2022

Szanwni Państwo, w zwizku z artykułami, które pojawiły się w lokalnej prasie biłgorajskiej artykułach, tj. „Starosta dostał absolutorium. Powiat ma 28 mln złotych długu” oraz „Prawie 28 mln zł zadłużenia. Zarząd Powiatu dostał absolutorium?” na pierwszy plan wysuwane jest zadłużenie powiatu biłgorajskiego na koniec 2021 roku. Pragnę przedstawić genezę tego zadłużenia oraz uspokoić, że nie ma ona obecnie wpływu na nasze plany inwestycyjne.

Podana kwota, która wynosi dokładnie 27 873 541 zł (ponad 27,8 mln zł) może wydawać się kwota zawrotną, która w odbiorze czytelników może paraliżować np. działania inwestycyjne powiatu. Nic bardziej mylnego. Informuję, iż zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi ono 25,6 mln zł, co stanowi jedynie 16,5% planowanych dochodów budżetu, a w ramach tego zadłużenia kwota ponad 7,2 mln dotyczy kredytu zaciągniętego w 2010 roku na spłatę zadłużenia przejętego po SP ZOZ-ie, a pozostała część zadłużenia w kwocie ponad 17 mln zł dotyczy kredytów zaciąganych przez obecną i poprzednią Radę Powiatu na cele inwestycyjne.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w tej kadencji Rady Powiatu spłacilismy niemal 12,5 mln zł z tytułu kredytów i pożyczek, w tym niemal 4 mln spłacono z tytułu spłat kredytów związanych z likwidacją SP ZOZ w 2010 roku. Należy nadmienić, że w połowie obecnej kadencji Rady Powiatu na same inwestycje i remonty drogowe wydatkowano ponad 98 mln zł, czyli tyle ile przez całą poprzednią kadencje Rady Powiatu, co pomimo pozyskania znacznych środków budżetowych wymagało pokrycia części wkładu własnego w ramach realizowanych inwestycji kredytem bankowym.

Szanowni Pańśtwo, obecnie powiat rozpoczyna wieloletnie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury sportowej w tym basenowej, modernizację toru kartingowego czy budowę Muzeum w Osuchach oraz prowadzi wieloletnie inwestycje drogowe, to pomimo pozyskania na te cele środków w kwocie ponad 65 mln zł, to wartość tych zadań zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej  przekracza kwotę 110 mln zł, co będzie wymagało pozyskania kolejnych środków z programów rządowych, niemniej jednak, część planowanych wydatków będzie musiała być pokryta w obecnym roku
i kolejnych latach kredytem bankowym.

Dodatkowo powiat biłgorajski jeszcze przez kilka lat do 2029 roku będzie spłacał wraz z odsetkami kredyt zaciągnięty w 2010 roku na spłatę zobowiązań likwidowanego SP ZOZ-u, którego roczny koszt spłaty wraz z odsetkami przekracza obecnie 1,3 mln zł rocznie. Na chwile obecną, zadłużenie powiatu nie zagraża naszym planom inwestycyjnym.

Andrzej Szarlip
starosta biłgorajski