...

Zaproszenie do składania ofert – opieka stomatologiczna nad uczniami

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 20 września, 2019

herbmalyp
W związku z art. 12 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami Zarząd Powiatu w Biłgoraju zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Biłgorajski.

Opieka stomatologiczna obejmuje:
1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia

– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji  świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym Powiat Biłgorajski zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń opieki stomatologicznej.

Opieką stomatologiczną objętych będzie ok. 4000 uczniów następujących szkół prowadzonych przez Powiat Biłgorajski:
1. I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju
2. Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
3. Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju,
4. Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
5. Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju.

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej. Ofertę należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj lub mailem na adres kbelzek@bilgorajski.pl najpóźniej do dnia 30 września do godziny 12.00 z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.

Osobą wyznaczoną do kontaktów jest:  Pani Katarzyna Grudzińska – Bełżek, tel. 84 688 20 48.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Powiatu Biłgorajskiego w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj, nr tel.: 84 688 20 00.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Kwiecińska, nr tel.: 84 688 20 86.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu do jakiego zostały zebrane na podstawie Art.6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia- obowiązek ciążący na Administratorze. W pozostałych przypadkach dane mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody- Art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
4. Posiadają Państwo prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c. przenoszenia danych osobowych;
d. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
f. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie danych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.
6. Państwa dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartej przez Administratora umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Państwa dane będą przetwarzane przez okres ściśle określony w przepisach prawa.
8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.