...

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 6 grudnia, 2021

Zarządu Powiatu w Biłgoraju uchwałą z grudnia br. w sprawie zaproszenia do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2022 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki, promocji zdrowia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 3 ust. 3 i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXXII/243/2021 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
Ogłasza się zaproszenie dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do zgłaszania  udziału  w  pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w  związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2022 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki, promocji zdrowia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.

§ 2
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Ogłoszenie, o którym mowa w §2 zamieszcza się:
– w Biuletynie Informacji Publicznej, www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl,
– na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej informacji znajdą Pańśtwo >>TUTAJ<<