...

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 19 grudnia, 2016

Zapraszamy na XXVI sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i wyrażenia opinii w przedmiocie skargi.

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2017 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

13.Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

14.Wnioski i oświadczenia Radnych.

15.Sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad.

Spotkanie opłatkowe