...

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 30 sierpnia, 2017

Zapraszamy na XXXIV sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2017 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności ARION Szpitale Sp. z o.o. za 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Biłgorajski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia numeru porządkowego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 15. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.