...

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 9 marca, 2018

herbmalypUprzejmie zapraszamy na XL sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 15 marca 2018 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja z działalności ARION ZOZ w Biłgoraju za 2017 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.
 7. Roczne sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami zasobu Powiatu Biłgorajskiego w 2017 roku.
 8. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych na temat przebiegu remontów dróg powiatowych oraz aktualnego ich stanu.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Biłgorajski z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy.
 10. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na dzień 31.12.2017r.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Teodorówce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Biłgorajski oraz warunków  i zasad korzystania z tych przystanków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Biłgoraj zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Biłgoraj.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Biłgoraj.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 20. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 21. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad.