...

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 18 maja, 2018

herbmalypUprzejmie zapraszamy na XLII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Biłgorajskiego za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 rok.   
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Biłgoraju zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 15. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.