...

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 10 sierpnia, 2018

herbmalypUprzejmie zapraszamy na XLIV sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.    Przedstawienie porządku obrad.
  3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4.    Interpelacje i zapytania Radnych.
  5.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Biłgorajskiego na okręgi wyborcze.
  6.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018.
  7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Biłgorajskim na lata 2018-2020.
  8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2018 rok.
  9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
  10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  11.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
  12.    Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
  13.    Wnioski i oświadczenia Radnych.
  14.    Sprawy różne.
  15.    Zamknięcie obrad.