...

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 28 czerwca, 2021

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: GMINA BIŁGORAJ 060213_2 Obrębów ewidencyjnych: ID 060203_2_0006 Dereźnia Majdańska, ID 060203_2_0008 Edwardów, ID 060203_2_0009 Gromada, ID 060203_2_0010 Hedwiżyn, ID 060203_2_0013 Korczów, ID 060203_2_0015 Majdan Gromadzki, ID 060203_2_0026 Teodorówka, ID 060203_2_0028 Wola, ID 060203_2_0029 Wolaniny Ratwica.

Działając na podstawie przepisów art. 24a ust. 4 do 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm. ) Starosta Biłgorajski  informuje, że w terminie od 12 lipca 2021 roku  do 30 lipca 2021 roku  tj. 15 dni roboczych w godz. od 7:30 do 15:30 w budynku Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ulicy T. Kościuszki 89, pok. 107, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Dereźnia Majdańska, Edwardów, Gromada, Hedwiżyn, Korczów, Majdan Gromadzki, Teodorówka, Wola oraz Wolaniny Ratwica  gmina Biłgoraj.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z: rejestru gruntów, budynków i lokali, wykazu zmian danych ewidencyjnych, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019, poz. 393).

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji i ujawnienia nowych danych w operacie ewidencji gruntów i budynków

Starosta Biłgorajski\

wyłożenie biłgoraj 1

wyłożenie biłgoraj 2